Privacy policy woningzoek

Privacy Statement Woningzoek.NL

Woningzoek.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.woningzoek.nl (hierna: "woningzoek.nl"). Woningzoek.nl is onderdeel van NOB911 BV. Woningzoek.nl spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

NOB911 BV is de beheerder van de website www.woningzoek.nl. Uw persoonsgegevens worden door woningzoek.nl gebruikt om u de op de website aangeboden diensten zo veel mogelijk op uw situatie afgestemd te leveren. Deze benadering is mogelijk doordat wij bepaalde persoonsgegevens opslaan. woningzoek respecteert natuurlijk hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Gebruik van gegevens
1.1 woningzoek.nl verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mailadres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). woningzoek.nl verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond.

1.2 De gegevensverwerking: woningzoek.nl verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik (wensen te) maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. Daarnaast verwerkt woningzoek.nl de gegevens voor algemeen relatiebeheer alsmede interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor woningzoek.nl deze heeft verkregen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere Gebruikers in staat te stellen contact met u op te nemen. Buiten voorgaande zal woningzoek.nl in geen geval uw persoonsgegevens aan andere derden (zijnde personen of ondernemingen buiten de in de paragraaf "Persoonsgegevens" van dit privacy statement gedefinieerde woningzoek.nl Groep) verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of woningzoek.nl betrokken is bij een overname en/of fusie. woningzoek.nl draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
1.3 Op woningzoek.nl kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen woningzoek.nl u te bieden heeft.
1.4 woningzoek.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) woningzoek.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. woningzoek.nl zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website woningzoek.nl.

2. Gebruikte gegevens
2.1 Daarnaast houdt woningzoek.nl mogelijk bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Hiervoor zal woningzoek.nl bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan woningzoek.nl haar Diensten en woningzoek.nl afstemmen op de wensen van de Gebruikers. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door woningzoek.nl of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "bezoekers die artikelen over sigaren lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in artikelen over golf". Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan woningzoek.nl het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor woningzoek.nl de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen.

2.2 Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.woningzoek.nl bezoekt, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.woningzoek.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt).

2.3 De partners waar woningzoek.nl mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. woningzoek.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

3. Beveiliging
3.1 woningzoek.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Gebruiker te beveiligen tegen o.a. oneigenlijk gebruik.

4. Wijziging privacy policy
4.1 Wijzigingen worden direct opgenomen in deze Privacy Policy.


5. Derden
5.1 woningzoek.nl bevat links naar websites van derden. woningzoek.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. woningzoek.nl is evenmin verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door personen met wie u via woningzoek.nl in contact bent getreden.


6. Vragen en verzoeken
6.1 Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van woningzoek.nl, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar:
woningzoek.nl
T.a.v. woningzoek.nl Privacy
Haghoeksweg 20
7602 XX Almelo

 

Copyright 2010-2018 - woningzoek.nl - Alle rechten voorbehouden